Centre d’Ensenyança amb cursos i tallers sobre Teràpies manuals i naturals a Terrassa.

eslogan CER Terrassa

Textos legals

Condicions generals d’ús

1. Dades identificatives

La direcció de la nostra web és: http://www.cer-terrassa.com.

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: l’empresa titular del domini web és ACADEMIA CER TERRASSA (des d’ara CER), amb domicili a aquests efectes a C/ Transversal 198 (Local 1), 08225 Terrassa (Barcelona) i amb número de CIF 39181746G.

Amb l’ànim de que l’ús del lloc web s’ajusti a criteris de transparència, claredat i senzillesa, CER. informa a l’Usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions Generals d’Ús serà rebuda i solucionada contactant amb CER a través del telèfon 659534821 o de l’adreça de correu electrònic certerrassa@gmail.com.

2. Usuaris

L’accés i/o ús d’aquest portal de CER atribueix la condició d’USUARI, el qual accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflexades. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que, si escau, resultin d’obligat compliment.

3. Ús del portal

http://www.cer-terrassa.com proporciona accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents a CER o als seus llicenciants als quals l’usuari pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que CER ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (Ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (Iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Nom de l’empresa creadora del lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (Iv) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

CER es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, el ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, CER no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

4. Política de privacitat

L’Academia CER Terrassa (CER) li garanteix la protecció de totes les dades de caràcter personal que proporcioni l’Usuari en el Website i, en compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en li RD 1720 / 2007 de 21 de desembre i restant normativa d’aplicació, l’informa que:

a) Totes les dades de caràcter personal facilitades a CER seran tractades per aquesta d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD 1720/2007 de 21 de desembre i quedaran incorporades al fitxer USUARI S DE LA PÀGINA WEB, creat i mantingut sota la responsabilitat de CER, el qual ha estat degudament registrat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

a) Totes les dades de caràcter personal facilitades a CER. seran tractades per aquesta d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD 1720/2007 de 21 de desembre i quedaran incorporades al fitxer USUARIS DE LA PÀGINA WEB, creat i mantingut sota la responsabilitat de CER, el qual ha estat degudament registrat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

b) Les dades són recaptats amb les següents finalitats: (i) gestió, estudi i resolució de consultes i (ii) enviament de publicitat i prospecció comercial per mitjans electrònics, sobre l’empresa, les seves activitats, productes i serveis, així com documentació de diversa naturalesa.

c) En la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal s’han adoptat les mesures de seguretat adequades per evitar la pèrdua, l’accés no autoritzat o la manipulació dels mateixos, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007 , de 21 de desembre.

d) CER es compromet a protegir la informació confidencial a la que tingui accés.

e) CER no utilitzarà en cap cas les dades de caràcter personal que vostè posi a la seva disposició per prestar serveis a tercers diferents dels referits a l’apartat b) d’aquest document o, si escau, per aconseguir una utilitat pròpia.

f) L’Usuari certifica que és major de 14 anys i que per tant té la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal i tot això, de conformitat amb el que estableix la present Política de privadesa.

g) L’usuari pot, en tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals així com el de revocació del consentiment per a qualsevol de les finalitats abans assenyalades, enviant a CER. carta degudament signada a la nostra adreça postal, a dalt indicada, on constin clarament les dades de contacte, a la qual haurà d’acompanyar fotocòpia del seu DNI / NIF o document que acrediti la seva identitat.

h) L’Usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades en els termes indicats. Per a això premerà la casella d’acceptació de la política de privacitat i el botó “ENVIAR” que es troba després del formulari de recollida de dades.

5. Política de cookies

CER pel seu propi compte o la d’un tercer contractat (Google Analytics) per a prestació de serveis de mesura i anàlisis del nostre lloc web, poden utilitzar cookies quan l’usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servei web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació.

Les cookies utilitzades s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l’usuari.

Mitjançant l’ús de les cookies és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla.

6. Propietat intel·lectual i industrial

CER per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de CER o bé dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de CER. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de CER. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de CER.

Les icones utilitzades en aquest lloc web han sigut creades per Freepik desde www.flaticon.com amb llicència Creative Commons 3.0 BY.

7. Exclusió de garanties i responsabilitat

CER no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

8. Modificacions

CER es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en seu portal.

9. Enllaços

En el cas que a https://cer-terrassa.com es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, CER no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas CER assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

10. Dret d’exclusió

CER es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

11. Generalitats

CER perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

12. Modificació de les presents condicions i durada

CER podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí es mostren.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades. que siguin modificades per unes altres.

13. Llei aplicable i jurisdicció

La relació entre CER i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Terrassa.

En el cas que qualsevol estipulació de les presents condicions generals d’ús resultés inexigible o nul en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals d’Ús resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, CER procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits en la estipulació original.